ONZE MISSIE

 

"GENEZEN, VERLICHTEN, VERTROOSTEN"

 

Onze missie is de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren door een persoonsgerichte en effectieve manier van behandelen, met inzet van de nieuwste technieken. Wij hechten daarbij grote waarde aan de bovenstaande woorden, ontleend aan het aforisme 'De geneeskunde, dat is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten' en welke is toegeschreven aan de Franse chirurg Ambroise Paré (1510-1590). Vandaar dat we de naam van onze instelling (fonetisch) naar hem hebben vernoemd.

 

 BEHANDELAANBOD

APareeGGZ biedt kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Afhankelijk van de aard, ernst en complexiteit van uw klachten kan uw (huis)arts, medisch specialist, bedrijfsarts of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, u verwijzen naar de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz van APareeGGZ.

 

GENERALISTISCHE BASIS GGZ

Het behandelaanbod voor cliënten met lichte tot matig ernstige psychische problematiek is kortdurende intensieve behandeling (kort, middel of intensief). Cliënten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring nodig hebben, bieden wij behandeling van hun chronische problematiek.

 

GESPECIALISEERDE GGZ

Voor cliënten met ernstige en complexe psychische problematiek bieden wij behandeling via behandelprogramma’s.

 

Bij APareeGGZ wordt u op locatie in onze polikliniek behandeld. Meestal is e-health onderdeel van uw behandeling in de specialistische ggz. Binnen de generalistische basis ggz is e-health de standaard.

 


NETWERK

APareeGGZ heeft een gevestigd netwerk van institutionele partners als u andere gespecialiseerde zorg nodig heeft tijdens crises of calamiteiten. Wij werken o.a. samen met: huisartsen, crisisdiensten, ziekenhuizen, aanbieders met klinische capaciteit, bedrijfsartsen, wijkteams, scholen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

 


BEHANDELPROGRAMMA'S

Ieder psychisch probleem is uniek op zijn eigen wijze. Daarom is de behandeling bij APareeGGZ transdiagnostisch opgezet. Wij werken hiervoor met de volgende behandelprogramma's:

 

*  Behandelprogramma persoonlijkheidsproblematiek

*  Behandelprogramma stemming en angst

*  Behandelprogramma therapieresistente depressie

*  Behandelprogramma verstandelijke beperking

*  Behandelprogramma autisme

*  Behandelprogramma bijkomende verslaving

*  Behandelprogramma trauma

*  Behandelprogramma nazorg NAH

 


BEHANDELING

ApareeGGZ biedt de volgende behandelingen, waar mogelijk met gebruik van e-health.

 

*  Cognitieve GedragsTherapie (CGT)

*  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

*  Emotieregulatievaardigheden voor verstandelijk beperkte cliënten

*  Ergotherapie / Activiteitenweger

*  Farmacotherapie (op indicatie)

*  Guideline Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD)

*  InterPersoonlijke Therapie (IPT)

*  Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPT)

*  Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT)

*  Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing

*  Psycho-educatie

*  PsychoMotorische therapie (PMT)

*  Ronnie Gardiner Methode (RGM)

*  Schema(gerichte)therapie (= schema-focused therapy)

*  Systeemtherapie

*  Therapieresistente depressie (TRD) / esketamine neusspray

*  Traumabehandeling voor verstandelijk beperkte cliënten

*  Twaalfstappenbenadering (Minnesota)

 


E-HEALTH

APareeGGZ biedt online behandeling zodat u actief aan de slag kunt met uw behandeling op de plek en tijdstip die u het beste uitkomt. Wanneer u online behandeling volgt, combineert u dit altijd met persoonlijk contact met uw behandelaar, in de polikliniek, via beeldbellen, via chat of per telefoon.

 

De online behandelmodules volgt u in een beveiligde webomgeving van Therapieland. De modules, het tempo en de feedbackvormen worden met u afgestemd. Net als afspraken over wat te doen bij crisis.

 

Therapieland is een product dat de persoonlijke route naar herstel van mensen ondersteunt met technologie, van preventie tot nazorg. Therapieland helpt mee aan het breed toegankelijk, laagdrempelig en kwalitatief houden van de GGZ door het aanbieden van verschillende e-healthmogelijkheden die u kunt combineren met uw behandeling.

 


DOEL VAN BEHANDELING

Samen met u bepalen wij wat de beste behandeling voor u is. Bij APareeGGZ is het doel van behandeling altijd het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te verbeteren. Door soms te genezen, vaak te verlichten en altijd te vertroosten.

 

Uw behandelaar kan besluiten dat het noodzakelijk is om uw behandeling te intensiveren naast individuele gesprekken. Bijvoorbeeld met een vaktherapie of deeltijdbehandeling.

 

Bij vaktherapie richt u zich op een doel waar u aan gaat werken binnen één van de behandelingen. Hierbij ligt de nadruk niet op het praten maar op het doen. Deeltijdbehandeling houdt in dat u zowel ervaringsgerichte therapievormen als gesprekstherapie krijgt. Behandeling in deeltijd wordt ingezet met als doel uw proces van herstel te versnellen.

 


WERKWIJZE

APareeGGZ staat voor een persoonsgerichte en effectieve manier van behandelen, met inzet van de nieuwste technieken. Wij werken in een multidisciplinair team, op basis van frequent overleg en nauwe samenwerking. Wij onderscheiden de volgende behandelfasen:

 

1-aanmelding 2-intakegesprek 3-onderzoek 4-advies 5-behandelplan 6-behandeling 7-afronding

 

U kunt zich aanmelden voor behandeling via ons secretariaat. Na aanmelding volgt met u een persoonlijk intakegesprek, face-to-face op locatie in onze polikliniek of via beeldbellen. Tijdens dit intakegesprek bespreken we met u de klachten of problemen en wat u met de behandeling wilt bereiken. Op basis van het diagnostisch onderzoek adviseren wij u over de behandeling die het beste bij u past. Vervolgens maken wij samen met u een behandelplan. In uw behandelplan staan beschreven: de diagnose, uw doelen van behandeling, de werkwijze, frequentie van contact en de verwachte behandelduur.

 

Wij behandelen u op locatie in onze polikliniek. Het gebruik van e-health houdt in dat u interactieve behandelmodules aangeboden krijgt via internet. Met uw behandelaar werkt u dan online aan uw klachten, waar en wanneer u wilt.

 

De behandeling eindigt met een evaluatie en schriftelijke terugkoppeling naar uw verwijzer.

 


EVALUATIE

Wij evalueren de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij vragen we uw mening over uw behandelaar en uw behandeling. Ook vragen we wat u vindt van de verandering in uw functioneren en de verandering van uw klachten of problemen. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten die we u vragen in te vullen zowel bij het begin als aan het eind van de behandeling. 

 

Twee maanden na afsluiting van de behandeling nemen wij telefonisch contact met u op voor een follow-up gesprek, waarin u wordt gevraagd hoe u terugkijkt op de behandeling en of u er tevreden over bent.

 

Tot slot verzoeken wij u APareeGGZ te beoordelen op Zorgkaart Nederland.

 
Waardeer mij

 EXPERTISE

Bij APareeGGZ zijn de behandelingen gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen.