ONZE VISIE

 

"IEDER PSYCHISCH PROBLEEM IS UNIEK"

 

Psychiatrische ziektebeelden zijn dynamische processen. Dit is afhankelijk van leeftijd, levensfase en stadium van aandoening. Daarom is de behandeling bij APareeGGZ transdiagnostisch opgezet, met inzet van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Wij werken met iedere cliënt samen aan het beste behandelresultaat. Naast onze aandacht voor het behandelen van psychische problemen en de vermindering van ziekteverschijnselen, helpen wij cliënten ook bij het vinden van een nieuw evenwicht. Door het lijden soms te genezen, vaak te verlichten, en altijd te vertroosten.

 

 ORGANISATIE

Stichting APareeGGZ is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is de Stichting AParee GGZ, K.P. van der Mandelelaan 90, 3062 MB Rotterdam, statutair gevestigd in Rotterdam en hierna te noemen als 'APareeGGZ', met ingang van 19 juni 2019 toegelaten als instelling die zorg mag verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). De stichting kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

 

RAAD VAN BESTUUR

*  Mevrouw K.M. Gorissen, bestuurder/directeur

 

RAAD VAN TOEZICHT

*  Mevrouw J.M. Westerman, voorzitter

*  Mevrouw J.J. van Es, vicevoorzitter

*  Mevrouw O.J.M.L. Olivier, lid

 

De beide raden werken in overeenstemming met de Governancecode Zorg 2022. Door middel van de jaarrekening legt APareeGGZ intern en extern verantwoording af over de door haar bestede middelen. Hierover vindt u tevens informatie op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

 

Jaarrekening 2023 p.m.

 


KWALITEIT

APareeGGZ wil bekend staan om de goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarom zoeken wij steeds naar verbetering en vernieuwing. Regelmatig toetsen wij onze zorg en de tevredenheid van onze cliënten.

 

APareeGGZ heeft sinds 6 november 2019 het certificaat voor ISO 9001:2015 van test- en certificeringsbedrijf DEKRA. Dit geeft aan dat het managementsysteem APareeGGZ en de toepassing daarvan voldoet aan de beoordeelde eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 (NL).

 

Logo ISO 9001 DEKRA

 

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe APareeGGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren.

 

Het professioneel statuut beschrijft de toepassing van de wet- en regelgeving bij indicatiestelling en behandeling van de cliënten van APareeGGZ.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN

In de Algemene Voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017 staat niet welke zorg u nodig heeft, maar wel waar APareeGGZ en u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt wat wettelijk is geregeld. 

 

Als betalingsvoorwaarde geldt dat facturen van APareeGGZ binnen 30 dagen moeten worden betaald. Voor een mogelijke betalingsregeling kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 

 


RECHTEN EN PLICHTEN

De rechten en plichten van cliënten en zorgverleners zijn o.a. vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en meer specifiek in onze algemene voorwaarden en ons privacyreglement.

 

WILSONBEKWAAMHEID

Als een cliënt (tijdelijk) niet in staat is om over voorgenomen behandeling te beslissen, dan is de behandelaar verplicht een vertegenwoordiger daarover te informeren en toestemming te vragen voor de uitvoering van de behandeling. Lees meer over wilsonbekwaamheid.

 

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Wij zijn verplicht de Meldcode Huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en (kinder)mishandeling te gebruiken als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

 

GEDRAGSREGELS

Wij vinden het belangrijk dat onze polikliniek voor u en onze medewerkers een prettige en veilige omgeving is. Daarom is er een aantal regels waaraan iedereen bij APareeGGZ zich moet houden.

*  In onze polikliniek hebben we respect voor elkaar.

*  Overlast, lichamelijk en verbaal geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is verboden.

*  Roken, alcohol en drugs zijn verboden. Gebruikers worden hierop aangesproken.

*  Diefstal en vernieling zijn strafbaar. We hebben respect voor elkaars eigendommen.

*  Het parkeren van voertuigen op het eigen terrein is voor eigen risico en alleen toegestaan op parkeerplaatsen voor bezoekers of op parkeerplaatsen op naam van Recuper. APareeGGZ aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid voor schade aan auto’s, fietsen, motoren, etc.

*  Foto's, films en geluidsopnamen maken is verboden om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen. U mag na vooraf overleg hierover met uw behandelaar een geluidsopname maken van het gesprek met uw behandelaar. Het openbaar maken van de geluidsopname zonder toestemming van uw behandelaar is niet toegestaan.

 


PRIVACY

APareeGGZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen, werken wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze zorg en diensten zo goed en professioneel mogelijk te kunnen verlenen en te verbeteren. Wij respecteren daarbij uw privacy als (website)bezoeker, cliënt, sollicitant, deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek en overige rechthebbenden.

 

In onze privacyverklaring kunt u informatie vinden over wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt, welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt voor een vraag, een klacht of opmerking omtrent uw privacy.

 


KLACHTEN

APareeGGZ en haar medewerkers doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent of dat er iets mis is gegaan in de communicatie of in uw behandeling. Maak dit kenbaar, zodat we samen tot een oplossing en verbetering kunnen komen. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden:

 

* Wij horen uw klacht bij voorkeur direct van u zelf. Door uw onvrede kenbaar te maken aan uw behandelaar of de betrokken medewerker, stelt u hen in de gelegenheid om een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Als dit gesprek niet mogelijk is of het verloopt niet naar tevredenheid, dan kunt u voor uw klacht een gesprek aanvragen met de leidinggevende, neem hiervoor telefonisch contact op met ons secretariaat.

 

* Of dat u uw klacht voorlegt aan de klachtenfunctionaris, per e-mail: klacht@apareeggz.nl of per post. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie en is het aanspreekpunt voor alle vragen over klachten. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris bemiddelen bij het oplossen van klachten.

 

Mocht u ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een passende oplossing komen, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren en ondersteunen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij de Raad van Bestuur.

 

* Als u het niet eens bent met het oordeel van de Raad van Bestuur over uw klacht, of de klacht is niet binnen de wettelijke termijn behandeld, dan kunt u op grond van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie met een eigen reglement voor de afhandeling van klachten.

 


CLIËNTENRAAD

 

VACATURE

LID CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemeen belang van cliënten en bezoekers van APareeGGZ. De in totaal drie leden van de raad zijn persoonlijk betrokken bij APareeGGZ. Ze bekijken de instelling continu door het oog van cliënten, naasten en bezoekers, op zoek naar verbeterpunten. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. U kunt contact opnemen met de cliëntenraad per e-mail: cliëntenraad@apareeggz.nl of per post. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, ten aanzien van alles waarvan ze op de hoogte zijn gesteld in hun hoedanigheid als lid van de cliëntenraad.

 

Opmerking: Met individuele klachten kunt u niet bij de cliëntenraad terecht. Hiervoor is de klachtenprocedure van APareeGGZ van toepassing.

 

CLIËNTENRAAD

* De heer M.T. Christiaanse

* De heer J.P. Pera

* Vacature

 

VACATURE

De cliëntenraad is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leden die affiniteit met de ggz of de gezondheidszorg in het algemeen hebben. Het betreft een functie op vrijwillige basis waarbij u de voldoening haalt uit het kunnen adviseren aan de Raad van Bestuur over hoe de zorg beter kan worden ingericht. U vindt hier meer informatie over de functie.

 

Vindt u het interessant om beleidsmatig te mogen meedenken? U kunt uw sollicitatie per e-mail sturen naar: cliëntenraad@apareeggz.nl.

 

Voor vragen of meer informatie over de cliëntenraad of de vacature kunt u contact opnemen met bovengenoemde leden of met mevrouw K.M. Gorissen (bestuurder/directeur) via: 010 452 5545