PRIVACY

 

APareeGGZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen, werken wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

 

 PRIVACYVERKLARING

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze zorg en diensten zo goed en professioneel mogelijk te kunnen verlenen en te verbeteren. Wij respecteren daarbij uw privacy als (website)bezoeker, cliënt, sollicitant, deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek en overige rechthebbenden.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt, welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt voor een vraag, een klacht of opmerking omtrent uw privacy.

 

CLIËNTEN 

Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens als cliënt in? Wanneer u bij APareeGGZ als cliënt bekend bent, bijvoorbeeld vanaf het moment dat u zich als cliënt bij APareeGGZ inschrijft, kunnen wij verschillende persoonsgegevens van u verwerken, zoals uw: NAW-gegevens, titulatuur, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat, contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadres, bedrijfs/organisatiegegevens, bankgegevens, medische gegevens, gegevens betreffende de relatie(s) tot andere personen of organisaties, gegevens met het oog op onze cliëntenzorg te verlenen, gegevens betreffende het identiteitsbewijs, gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen en andere gegevens die ons door cliënten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen in het kader van onze cliëntenzorg. In het kader van uw behandeling of consultatie verwerken wij in uw cliëntendossier ook gegevens over uw gezondheid. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij alle handelingen die met gegevens mogelijk zijn, dat wij uw gegevens onder andere verzamelen, registreren, inzien, opslaan en eventueel verstrekken aan rechtmatige derden (bijvoorbeeld een andere zorgverlener waarnaar u wordt doorverwezen).

Bent u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt? Als u een contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt van APareeGGZ bent, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u, zoals uw naam, contactgegevens en uw relatie met de cliënt. Deze gegevens hebben wij bijvoorbeeld nodig om contact met u op te kunnen nemen. Lees meer over mogelijke vertegenwoordiging wanneer een cliënt (tijdelijk) wilsonbekwaamheid.   

Met welke doeleinden verwerkt APareeGGZ uw persoonsgegevens als cliënt? Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijke zorg of medische consultatie te kunnen verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doeleinden:

*  Zorgverlening en service m.b.t. de uitvoering van uw behandeling of medische consultatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en te kunnen reageren op gestelde vragen, om u (digitale) uitnodigingen of afspraakherinneringen te kunnen sturen en om u diagnostiek, behandeling en nazorg te kunnen leveren. In uw cliëntendossier registreren wij bijvoorbeeld uw medische gegevens, zoals wat u de zorgverlener vertelt, door u ervaren gezondheid en uitkomsten, uitslagen van onderzoeken, diagnose en behandelplan en overige medisch relevante zaken. 

*  Identificatie. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere cliënt. We willen er zeker van zijn dat u de juiste behandeling krijgt en dat de gegevens die op u betrekking hebben in uw cliëntendossier worden opgeslagen en, indien nodig, met andere zorgverleners worden gedeeld. Wij vragen u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te overleggen.

*  Voldoen aan wettelijke plicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals het aanleggen van een medisch dossier en de aangifte van bepaalde infectieziekten die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Onze praktijk is tevens verplicht om de kwaliteit van zorg te monitoren en verstrekt in dat kader gegevens, die niet direct tot cliënten terug te herleiden zijn, aan landelijke kwaliteitsregistraties.

*  Behartiging gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om gerechtvaardigde belangen van APareeGGZ te behartigen. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of om uw klacht tegen (een medewerker van) APareeGGZ te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze administratie en andere interne beheersactiviteiten uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan het declareren van de aan u verleende zorg bij uw zorgverzekeraar en het innen van verschuldigde bedragen.

*  Wetenschappelijk onderzoek. In bepaalde gevallen mogen we uw gegevens zonder uw toestemming gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om medische gegevens die we hebben verkregen tijdens uw bezoek, onderzoek, behandeling of medische consultatie. Als u dit gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek liever niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij vragen u om uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Welke uitgangspunten hanteert APareeGGZ bij de verwerking van persoonsgegevens als cliënt?

*  Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat.

*  Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben om onze hiervoor beschreven doelen te realiseren.

*  Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Afhankelijk van de aard van de gegevens, worden deze gedurende een vastgestelde bewaartermijn bewaard. Zo bewaren wij uw cliëntendossier minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling.

*  Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling, medische consultatie of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken, hebben inzage in uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak.

*  Alle medewerkers die bij uw behandeling of medische consultatie betrokken zijn, hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Als wij het toch van belang vinden om uw gegevens te delen, vragen wij hiervoor uw toestemming, tenzij in uitzonderlijke situaties een beroep kan worden gedaan op overmacht of een conflict van plichten. In een aantal gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met anderen, bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en landelijke kwaliteitsregistraties.

*   Soms schakelen wij een derde partij in om bepaalde onderdelen van de zorg en diensten te verlenen. In dat geval maken wij afspraken met deze derde partij (de ‘verwerker’) om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Welke privacyrechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u als cliënt verwerken?

*  Recht op inzage in en afschrift van het medisch dossier. U mag uw persoonsgegevens en uw volledige cliëntendossier bij ons inzien. De zorgverlener mag uw inzageverzoek niet weigeren, maar mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen, bijvoorbeeld persoonlijke werkaantekeningen of informatie over een familielid. U mag ons ook om een kopie vragen van uw cliëntendossier. Als u inzage of een afschrift wenst, kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener. 

*  Recht op overdraagbaarheid. Indien wij de door u verstrekte persoonsgegevens digitaal verwerken, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen, zodat u de gegevens kunt meenemen en eventueel kunt overdragen aan een andere zorgverlener. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor gegevens die u zelf aan APareeGGZ heeft verstrekt. Het geldt niet voor de informatie die uw zorgverlener heeft vastgesteld, zoals vermoedens, diagnoses en behandelplannen. Als u bepaalde digitale gegevens wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.

*  Recht op correctie. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken die niet juist zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens te corrigeren. Correctie van gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn als u bent verhuisd of als wij een fout hebben gemaakt bij het registreren van uw gegevens. U kunt alleen aantoonbare onjuiste gegevens laten corrigeren; een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u uw eigen zienswijze toevoegen aan uw cliëntendossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u gegevens wilt wijzigen of iets aan uw dossier wilt toevoegen, kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener. 

*  Recht van bezwaar. Wanneer wij uw gegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek) of in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk onderzoek) en u heeft dit liever niet, dan kunt u bij uw zorgverlener bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. 

*  Recht op vernietiging. U mag ons vragen om uw cliëntendossier of een gedeelte daarvan te vernietigen. Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek tot vernietiging van uw cliëntendossier gehoor te geven. Wanneer het in uw eigen belang is of in het belang van derden (bijvoorbeeld een familielid) om het dossier of een gedeelte daarvan te bewaren, kan uw zorgverlener uw verzoek tot vernietiging afwijzen. Wij mogen vernietiging ook weigeren als een wettelijke verplichting aan vernietiging in de weg staat.

*  Recht op niet weten. Als cliënt heeft u ‘recht op niet weten’. Als u heeft aangegeven bepaalde informatie niet te willen ontvangen (of als u helemaal geen informatie wil), zal de zorgverlener die wens in beginsel honoreren. Mocht echter als gevolg van dit niet weten ernstig nadeel dreigen te ontstaan voor de cliënt of voor anderen, dan kan de zorgverlener besluiten de informatie (ondanks de wens van de cliënt) toch te geven. Omgekeerd bestaat er ‘therapeutische exceptie’, dit betekent dat de zorgverlener informatie aan de cliënt achterwege mag laten wanneer hij of zij van mening is dat informeren de cliënt ernstig kan schaden. Hiervan zal slechts bij hoge uitzondering sprake zijn, omdat ook de mogelijkheid bestaat een cliënt in fases te informeren.   

 

SOLLICITANTEN

Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens als sollicitant in? Wanneer u bij APareeGGZ solliciteert, kunnen wij verschillende persoonsgegevens van u verwerken, zoals uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer,emailadres, gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden, persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te solliciteren via de website, in correspondentie en telefonisch, (pas)foto, overige gegevens die u vermeld op uw cv, gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure, gegevens verkregen uit assessments en andere selectietools, notities van onze indruk van u en uw kennis en ervaring verkregen op basis van uw sollicitatie en eventuele gesprekken. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij alle handelingen die met gegevens mogelijk zijn, dat wij uw gegevens onder andere verzamelen, registreren, inzien, opslaan en eventueel verstrekken aan rechtmatige derden.

Met welke doeleinden verwerkt APareeGGZ uw persoonsgegevens als sollicitant? Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om de sollicitatieprocedure zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doeleinden:

*  Dienstverlening en service. Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en te kunnen reageren op gestelde vragen, om u (digitale) uitnodigingen of afspraakherinneringen te kunnen sturen en om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en adequaat te kunnen afhandelen met oog op onze openstaande vacatures.

*  Identificatie. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere sollicitant. Wij vragen in bepaalde gevallen u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te overleggen.

*  Voldoen aan wettelijke plicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals het aanleggen van een sollicitantdossier.

*  Behartiging gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om gerechtvaardigde belangen van APareeGGZ te behartigen. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of om uw klacht tegen (een medewerker van) APareeGGZ te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze administratie en andere interne beheersactiviteiten uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan het in behandeling kunnen nemen van uw aanmelding voor een actie of event en te zorgen dat u op de hoogte blijft van onze vacatures en nieuws over werken bij APareeGGZ. Of bijvoorbeeld om u actief te kunnen benaderen wanneer wij denken dat u dé kandidaat bent voor onze vacature en u op te nemen in onze voor u relevante talentpools.

*  Wetenschappelijk onderzoek. Als u dit gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek liever niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij vragen u om uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Welke uitgangspunten hanteert APareeGGZ bij de verwerking van persoonsgegevens als sollicitant?

*  Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat.

*  Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben om onze hiervoor beschreven doelen te realiseren.

*  Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Afhankelijk van de aard van de gegevens, worden deze gedurende een vastgestelde bewaartermijn bewaard. Zo bewaren wij uw sollicitantdossier gedurende 1 jaar zodat we in ieder geval voldoende tijd hebben om u op de hoogte te houden van uw sollicitatie en een redelijk periode na uw sollicitatie/inschrijving om u te benaderen over andere voor u interessante vacatures. Hierna zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd uit onze administratie en recruitmentsysteem of dusdanig worden geanonimiseerd dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn.

*  Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw sollicitatie of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken, hebben inzage in uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van hun taak.

*  Alle medewerkers die bij uw sollicitatie betrokken zijn, hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Als wij het toch van belang vinden om uw gegevens te delen, vragen wij hiervoor uw toestemming, tenzij in uitzonderlijke situaties een beroep kan worden gedaan op overmacht of een conflict van plichten. 

*  Soms schakelen wij een derde partij in om bepaalde onderdelen in het kader van uw sollicitatie uit te voeren. In dat geval maken wij afspraken met deze derde partij (de ‘verwerker’) om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Welke privacyrechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u als cliënt verwerken?

*  Recht op inzage in en afschrift van uw sollicitantdossier. 

*  Recht op overdraagbaarheid. Indien wij de door u verstrekte persoonsgegevens digitaal verwerken, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen, zodat u de gegevens kunt meenemen en eventueel kunt overdragen aan een andere organisatie. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor gegevens die u zelf aan APareeGGZ heeft verstrekt. 

*  Recht op correctie. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken die niet juist zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens te corrigeren. Correctie van gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn als u bent verhuisd of als wij een fout hebben gemaakt bij het registreren van uw gegevens. 

*  Recht van bezwaar. Wanneer wij uw gegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek) of in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk onderzoek) en u heeft dit liever niet, dan kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.  

*  Recht op vernietiging. U mag ons vragen om uw sollicitantdossier of een gedeelte daarvan te vernietigen. Wij mogen vernietiging weigeren als een wettelijke verplichting aan vernietiging in de weg staat.

 

DEELNEMERS AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek in? Voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe inzichten, concepten of producten, kunnen wij verschillende persoonsgegevens van u verwerken, zoals uw leeftijd, geslacht of gegevens over uw gezondheid. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij alle handelingen die met gegevens mogelijk zijn, dat wij uw gegevens onder andere verzamelen, registreren, inzien, opslaan en gebruiken voor onderzoek en publicatie. In bepaalde gevallen mogen we uw gegevens zonder uw toestemming gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om medische gegevens die we hebben verkregen tijdens uw bezoek, onderzoek of behandeling. Wij vragen u om uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Als u het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek liever niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw zorgverlener.

Welke uitgangspunten hanteert APareeGGZ bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

*  Wij verweken uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat.

*  In het kader van wetenschappelijk onderzoek werken wij zoveel mogelijk met anonieme of gepseudonimiseerde gegevens. Dit betekent dat de gegevens niet meer (direct) tot uw persoon zijn terug te herleiden.

*  Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben voor de doelstellingen van het wetenschappelijk onderzoek, waarover we u vooraf in het toestemmingsformulier hebben geïnformeerd.

*  Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Gegevens die in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld, worden in de regel minimaal 20 jaar bewaard om de betrouwbaarheid van het onderzoek achteraf te kunnen controleren.

*  Alleen betrokkenen bij het wetenschappelijk onderzoek waaraan u deelneemt, kunnen uw persoonsgegevens inzien. Wij informeren u vooraf in het toestemmingsformulier welke personen bij het wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn. De gegevens die in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld, worden niet opgenomen in uw cliëntendossier. Wanneer de zorgverlener niet tevens de betreffende onderzoeker is, heeft deze dus geen inzage in uw onderzoeksgegevens.

*  Alle personen die betrokken zijn bij het wetenschappelijk onderzoek waaraan u deelneemt, hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens alleen met anderen als u daarvoor via het toestemmingsformulier uw toestemming heeft gegeven.

*  Soms schakelt APareeGGZ een derde partij in om bepaalde onderdelen van het wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld het analyseren van de onderzoeksgegevens) uit te voeren. In dat geval maakt APareeGGZ afspraken met deze derde partij (de ‘verwerker’) om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Welke privacyrechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek?

*  Recht op inzage in en afschrift van de onderzoeksgegevens. Als u deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek, kunt u inzage krijgen in of een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit kunnen gegevens zijn uit het cliëntendossier, maar ook gegevens die speciaal voor het wetenschappelijk onderzoek zijn verkregen, bijvoorbeeld via vragenlijsten. Op elk moment kunt u de onderzoeker om inzage of afschrift vragen en ook om een beschrijving waaruit blijkt waarom en op welke wijze uw gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek zijn gebruikt. De contactgegevens van de onderzoeker zijn vermeld in het toestemmingsformulier dat u voorafgaand aan het onderzoek heeft ontvangen.

*  Recht op correctie. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken die niet juist zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens te corrigeren. Correctie van gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn als u bent verhuisd of als wij een fout hebben gemaakt bij het registreren van uw gegevens. Als u gegevens wilt wijzigen, kunt u dit aangeven bij de onderzoeker die in het toestemmingsformulier wordt genoemd.

*  Recht van bezwaar. Wanneer wij uw gegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek of op verzoek van een opdrachtgever) of in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk) onderzoek en u heeft dit liever niet, dan kunt u bij uw zorgverlener bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

*  Recht op vernietiging. Wanneer u persoonsgegevens wilt laten vernietigen, die in het kader van wetenschappelijk onderzoek van u zijn verzameld, kunt u dit aangeven bij de onderzoeker die in het toestemmingsformulier wordt genoemd. Voor wetenschappelijk onderzoek gelden andere regels voor het vernietigen van persoonsgegevens dan voor cliëntenzorg. Gegevens die in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld, worden in de regel minimaal 20 jaar bewaard om de betrouwbaarheid van het onderzoek achteraf te kunnen controleren. Dit betekent dat u uw persoonsgegevens niet altijd direct kunt laten vernietigingen. Als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van uw gegevens in bijvoorbeeld een databank of biobank voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, kunt u wel een verzoek doen om uw gegevens daaruit te laten verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan de onderzoeker die in het toestemmingsformulier wordt genoemd. 

 


COOKIEBELEID

Bij het bezoeken van de website maakt de website gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. U kunt cookies uitzetten in uw internetbrowser waarna u nog steeds de meeste onderdelen van de website kunt bezoeken. Lees meer over het cookiebeleid.

 

Daarnaast worden op de website algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag Manager. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, wij anonimiseren alle statistische gegevens door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. Deze data worden alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders, wij delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten. 

 


VERTROUWELIJKHEID

APareeGGZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, wij kunnen bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Waar mogelijk zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens APareeGGZ betrokken zijn bij de zorg en dienstverlening aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving of anderszins daartoe gerechtigd zijn. De medewerkers, leveranciers of derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden. Medewerkers die ook behandelaar zijn, zijn vanwege hun beroepsgeheim ook wettelijk verplicht tot geheimhouding.

 


KLACHTEN

Heeft u een vraag, een klacht of opmerking omtrent uw privacy? Bij APareeGGZ zetten wij ons in om u zo goed en professioneel mogelijk diensten te verlenen en om de gegevens die wij daarbij van u verwerken zo goed mogelijk te beschermen. Toch kan het zijn dat u omtrent uw privacy ergens niet tevreden over bent of dat er daarbij iets is misgegaan. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen en kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de privacy te verbeteren.

 

Heeft u een vraag, een klacht of opmerking omtrent uw privacy, dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming per e-mail: privacy@apareeggz.nl of per post.

 

Wij horen uw vraag of klacht bij voorkeur direct van u zelf om samen naar een antwoord of oplossing te zoeken. Als dat niet leidt tot het gewenste resultaat, dan kunt u hier informatie vinden om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 


DISCLAIMER

APareeGGZ heeft de informatie op haar website www.apareeggz.nl met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. APareeGGZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Voor zover de website links bevat naar websites die door andere partijen dan APareeGGZ worden aangeboden, is APareeGGZ evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die voortvloeit uit de daarop aangeboden informatie, diensten of producten. De website maakt gebruik van een beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser en de vermelding 'apareeggz.nl'.

 

De inhoud en vormgeving van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het APareeGGZ-logo, mag worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, tenzij APareeGGZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 

Deze website geeft geen diagnose of medisch advies maar is bedoeld om u van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer u psychische klachten heeft of denkt te hebben, raden wij u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.